Privacy statement en algemene voorwaarden

PrivacyverklaringWet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming


Inter-K zal de huidige privacywetgeving in acht nemen. Met deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk wat wij met de persoonsgegevens doen waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inter-K verwerkt een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

voor– en achternaam, tussenvoegsel
adresgegeven: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats (land)
geboortedatum
telefoonnummer, vast en/of mobiel
e-mailadres

Door deze gegevens met elkaar te controleren kunnen we leden identificeren en kunnen we fraude voorkomen.

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u over workshops en cursussen, nieuwe kunstopdrachten, exposities en nieuwe diensten. Dit doen wij door middel van nieuwsbrieven. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u van advies te voorzien op uw verzoek. De gegevens van leden zijn niet zichtbaar voor andere leden en zijn bij Inter-K zelf digitaal opgeslagen en beveiligd met een inlogcode /wachtwoord

Bewaartermijn
Inter-K is niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om een goede administratie bij te houden zullen wij de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren. De bewaartermijn die wij hanteren voor verwerking van de betaling van de contributie is 2 jaar, voor de verwerking van de communicatie 1 jaar. Cursistengegevens worden gewist op de datum van het beëindigen van de cursus, tenzij de cursist aangeeft de nieuwsbrief te willen blijven ontvangen.

Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd. 

Delen met derden
Inter-K verstrekt uw gegevens niet aan derden maar verwerkt ze zelf.

Beveiliging
Inter-K neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Inter-K. Het is niet toegestaan om gegevens van een andere cursist of klant in te zien. U kunt dit verzoek richten aan Hanneke Krook. De contactgegevens zijn: info@inter-k.nl

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over dit onderwerp. Heeftu nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen.


Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

©2018 INTER-K.

Algemene Voorwaarden

geldend voor de schilderlessen van Inter-K

Inter-K neemt deze algemene voorwaarden in acht en wil ermee inzichtelijk maken hoe wij handelen en wat wij van de cursist verwachten.

Toepasselijkheid
Inter-K verplicht zich de algemene voorwaarden beschikbaar te stellen aan de cursist, zodat die redelijkerwijs kennis ervan heeft kunnen nemen. Dit kan via een uitgeprint exemplaar, dan wel via de website www.inter-k.nl

Betalingsvoorwaarden en incasso

Voor nieuwe cursisten is de eerste introductieles gratis. Daarna zijn er de volgende betalingsmogelijkheden:

  • Het volledige cursusbedrag ineens, vooraf via bankoverschrijving; hierbij ontvangt u korting
  • In wekelijkse (bij een korte workshop) of maandelijkse termijnen, vooraf via bankoverschrijving; in dit geval ontvangt u géén korting 
  • N.B.: Deze optie komt per 1 januari 2023 te vervallen: Aanschaf van een strippenkaart voor 10 lessen, dan wel via bankoverschrijving, dan wel contant.

Is er niet betaald, kan de cursist de week erop betalen, inclusief de al gevolgde maar nog niet betaalde les; gebeurt dat niet, dan kan de cursist niet aan de lessen deelnemen totdat er betaald is. 

Leveringsvoorwaarden

Inter-K verplicht zich, onder normale omstandigheden, tot het leveren van de betaalde diensten/lessen. 

Bij overmacht daartoe zal Inter-K voor een vervangende docent zorgen of een vervangend lesmoment aanbieden binnen een termijn van 1 maand na opheffing van de overmacht. Als de cursist geen gebruik maakt van de vervangende lessen (zonder overmacht), zal er geen restitutie van lesgeld volgen. 

Overmacht

Onder overmacht worden de volgende zaken verstaan (uitzonderingen zijn bespreekbaar):

  • Ziekte of overlijden 
  • Begrafenis of huwelijk van familierelaties in de 1e of 2e graad
  • Lock down van Staatswege (bv. bij pandemie) 
  • Rampen (bv. overstroming of brand lesgebouw)

Klachten en aansprakelijkheid

Klachten kunnen persoonlijk besproken worden met Hanneke Krook, bij voorkeur buiten de lestijden.

Inter-K  heeft in geval van schade aan (spullen van) cursisten een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Verlenging en beëindiging

De vaste lessen zijn doorlopend en worden derhalve stilzwijgend verlengd. Als de cursist geen lessen meer wenst te volgen, dient die dat schriftelijk (via mail) en met opgaaf van reden aan Inter-K mee te delen. Dit om te kunnen bepalen of er nog betalingen verschuldigd zijn, of dat er sprake is van overmacht en daarom restitutie van lesgelden redelijk is. Als er geen sprake is van overmacht, worden reeds vooruit betaalde lesgelden niet terugbetaald.

Opgemaakt op 6 januari 2022 en aangepast op 12 september 2022 door Hanneke Krook 

©2022 INTER-K