Privacy statement

PrivacyverklaringWet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming


Inter-K zal de huidige privacywetgeving in acht nemen. Met deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk wat wij met de persoonsgegevens doen waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inter-K verwerkt een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

voor– en achternaam, tussenvoegsel
adresgegeven: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats (land)
geboortedatum
telefoonnummer, vast en/of mobiel
e-mailadres

Door deze gegevens met elkaar te controleren kunnen we leden identificeren en kunnen we fraude voorkomen.

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u over workshops en cursussen, nieuwe kunstopdrachten, exposities en nieuwe diensten. Dit doen wij door middel van nieuwsbrieven. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u van advies te voorzien op uw verzoek. De gegevens van leden zijn niet zichtbaar voor andere leden en zijn bij Inter-K zelf digitaal opgeslagen en beveiligd met een inlogcode /wachtwoord

Bewaartermijn
Inter-K is niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om een goede administratie bij te houden zullen wij de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren. De bewaartermijn die wij hanteren voor verwerking van de betaling van de contributie is 2 jaar, voor de verwerking van de communicatie 1 jaar. Cursistengegevens worden gewist op de datum van het beëindigen van de cursus, tenzij de cursist aangeeft de nieuwsbrief te willen blijven ontvangen.

Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd. 

Delen met derden
Inter-K verstrekt uw gegevens niet aan derden maar verwerkt ze zelf.

Beveiliging
Inter-K neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Inter-K. Het is niet toegestaan om gegevens van een andere cursist of klant in te zien. U kunt dit verzoek richten aan Hanneke Krook. De contactgegevens zijn: info@inter-k.nl

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over dit onderwerp. Heeftu nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen.


Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

©2018 INTER-K INTERIEUR KUNST.