Algemene Voorwaarden


Inter-K neemt deze algemene voorwaarden in acht en wil ermee inzichtelijk maken hoe wij handelen en wat wij van de cursist verwachten.

Toepasselijkheid

Inter-K verplicht zich de algemene voorwaarden beschikbaar te stellen aan de cursist, zodat die redelijkerwijs kennis ervan heeft kunnen nemen. Dit kan via een uitgeprint exemplaar, dan wel via de website www.inter-k.nl

Betalingsvoorwaarden en incasso

Voor nieuwe cursisten is de eerste introductieles gratis. Daarna zijn er de volgende betalingsmogelijkheden:

  • Het volledige cursusbedrag ineens, vooraf via bankoverschrijving; hierbij ontvangt u korting
  • In wekelijkse (bij een korte workshop) of maandelijkse termijnen, vooraf via bankoverschrijving; in dit geval ontvangt u géén korting
    N.B.: Deze optie komt per 1 januari 2023 te vervallen: Aanschaf van een strippenkaart voor 10 lessen, dan wel via bankoverschrijving, dan wel contant.

Is er niet betaald, kan de cursist de week erop betalen, inclusief de al gevolgde maar nog niet betaalde les; gebeurt dat niet, dan kan de cursist niet aan de lessen deelnemen totdat er betaald is.

Leveringsvoorwaarden

Inter-K verplicht zich, onder normale omstandigheden, tot het leveren van de betaalde diensten/lessen.

Bij overmacht daartoe zal Inter-K voor een vervangende docent zorgen of een vervangend lesmoment aanbieden binnen een termijn van 1 maand na opheffing van de overmacht. Als de cursist geen gebruik maakt van de vervangende lessen (zonder overmacht), zal er geen restitutie van lesgeld volgen.

Overmacht

Onder overmacht worden de volgende zaken verstaan (uitzonderingen zijn bespreekbaar):

  • Ziekte of overlijden
  • Begrafenis of huwelijk van familierelaties in de 1e of 2e graad
  • Lock down van Staatswege (bv. bij pandemie)
  • Rampen (bv. overstroming of brand lesgebouw)

Klachten en aansprakelijkheid

Klachten kunnen persoonlijk besproken worden met Hanneke Krook, bij voorkeur buiten de lestijden.

Inter-K heeft in geval van schade aan (spullen van) cursisten een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Verlenging en beëindiging

De vaste lessen zijn doorlopend en worden derhalve stilzwijgend verlengd. Als de cursist geen lessen meer wenst te volgen, dient die dat schriftelijk (via mail) en met opgaaf van reden aan Inter-K mee te delen. Dit om te kunnen bepalen of er nog betalingen verschuldigd zijn, of dat er sprake is van overmacht en daarom restitutie van lesgelden redelijk is. Als er geen sprake is van overmacht, worden reeds vooruit betaalde lesgelden niet terugbetaald.

Opgemaakt op 6 januari 2022 en aangepast op 12 september 2022 door Hanneke Krook.